Ochrana osobních údajů

Leasing a úvěr | Ochrana osobních údajů

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Objednatel dává souhlas se zpracováním a správou svých osobních údajů společnosti B-LEASING CZ, s.r.o., IČ 26910713 (dále jen „Správce“) v rozsahu, v jakém je žadatel poskytl nebo v budoucnu poskytne v souvislosti s podáním závazné žádosti o poskytnutí leasingu nebo úvěru nebo jiných jednostranných právních úkonů či uzavíraných smluvních vztahů vztahujících se k předmětu podnikání Správce, a to na dobu nezbytně nutnou, nejdéle potom na dobu pěti let ode dne jejich poskytnutí. Osobní údaje Objednatele jsou shromažďovány a zpracovávány Správcem v jeho informačním systému a dále v listinné podobě v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „ZOOÚ“), zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, vše ve znění pozdějších předpisů. Osobními údaji se pro účely tohoto souhlasu rozumí jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, kontaktní spojení a ekonomické údaje a doklady charakterizující a prokazující jeho bonitu a důvěryhodnost objednatele (vyjma citlivých údajů).

Osobní údaje Objednatele jsou zpracovávány Správcem za účelem:

  • jednání a vyřízení této žádosti
  • jednání ve věci uzavření úvěrové smlouvy, leasingové smlouvy
  • získání informací o bonitě Objednatele, jeho platební morálce a důvěryhodnosti, nutných pro posouzení žádosti Objednatele o úvěrové či jiné financování, vytvoření souboru infomací v rámci Nebankovního registru klientských informací („NRKI“) a Bankovního registru klientských informací („BRKI“) a zajišťění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a BRKI, to vše mimo jiné v rozsahu, způsobem a za podmínek uvedených v Informačním memorandu NRKI a BRKI
  • informování v případě uzavření smluvního vztahu a porušení smluvních povinností Objednatelem s následkem existence peněžní pohledávky ve výši dvou splátek nebo existence jakékoliv peněžní pohledávky po lhůtě splatnosti více jak 30 dnů o porušení povinnosti Objednatelem včetně rozsahu a povahy tohoto porušení a předání ke zpracování příslušných informací a osobních údajů sdružení SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, IČ: 693 46 925, příp. jeho právnímu nástupci, a dále jeho zpracovatelům a následnému zpřístupnění těchto informací členům sdružení SOLUS. Seznam členů sdružení je uveden na webových stránkách www.solus.cz. Tento souhlas je Objednatelem poskytován od data platnosti uzavřené smlouvy obsahující finanční plnění a dále po dobu tří let po datu úhrady posledního finančního závazku vůči Správci či společnosti poskytující finanční plnění.
  • k nabídce produktů a služeb.

V případě, že Objednatel poskytl Správci v souvislosti se žádosti příp. kdykoli v průběhu trvání smluvního vztahu kopii svého občanského průkazu, rodného listu, řidičského průkazu, pasu, průkazu zdravotní pojišťovny apod., uděluje tímto výslovně Správci souhlas se zpracováváním a uchováváním těchto kopií a údajů nacházejících se na nich (vč. fotografie), a to po dobu trvání souhlasu ad výše.

Objednatel byl Správcem poučen ve smyslu ust. § 11 a § 12 ZOOÚ o postoupení jeho osobních údajů rovněž smluvním partnerům Správce z oblasti poskytování leasingů a jiných finančních produktů a za účelem shora uvedeným, s tím, že smluvní partneři Správce jsou povinni dodržovat při správě a zpracovávání osobních údajů Objednatele shodně příslušné shora uvedené právní předpisy a dále, že Objednatel má právo na přístup ke svým osobním údajům a nárok na jejich opravu. Správce je povinen přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům Objednatele, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

V případě porušení povinností Správce má Objednatel právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě a dále žádat po Správci nebo zpracovatelích údajů učinění kroků dle § 21 odst. 2 ZOOÚ.

Online kalkulace leasingu a úvěru

Vypočítejte si výši splátek. Cenu zadávejte bez DPH a bez teček a mezer.


Rychlá navigace


Novinky a aktuality

Online Leasingová i úvěrová kalkulačka na leasing a úvěr na stroje, přístroje, technologie

Spočtete si ihned splátky - Online kalkulačka - výpočet výhodných splátek na leasing a úvěr 2018 na stroje, přístroje, vybavení firem. Již od 50 tis. Kč bez DPH.

Operativní leasing na stroje, přístroje a techniku

Operativní leasing nových i starších strojů, přístrojů, techniky

Leasing bez akontace na stroje,technologie, přístroje

Stroje , technologie, přístroje na leasing bez akontace

Kontaktujte násB-LEASING

B-LEASING CZ s.r.o.
Jinačovice 29
664 34 Kuřim


Jsme Vám k dispozici i na našich pobočkách: Praha, Brno, Plzeň, Jihlava, Zlín, Ostrava, Chomutov.

Tel.: 541 240 845
Mobil: 777 222 356
E-mail: b-leasing@b-leasing.cz